Официален сервиз на

СОТИРОВ СЕРВИЗ

СОТИРОВ СЕРВИЗ

BOSCH

WHIRLPOOL

 

 

Гаранционни условия

Поздравяваме Ви с добрия избор на домакински електроуред!

 

Гаранционният срок на Вашия уред е 24 месеца, в съответствие с изискванията на ЗЗП. Всяка друга допълнителна гаранция, се установява с документ от търговеца, при съответните за това условия.

 

Сервиз Сотиров Ви гарантира надеждното използване на уреда при спазване на условията за пренасяне, съхранение и мрежово захранване.

 

Гаранцията се изпълнява от Сервиз Сотиров, съобразно със ЗЗП, на територията на Република България.

През гаранционния срок всички дефектирали компоненти ще бъдат подменени безплатно, освен в следните случаи:

1. При липса на документ за закупуване на уреда – касов бон и/или фактура и гаранционна карта на уреда. Тези документи удостоверяват датата, от която започва да тече гаранционният срок.

 

2. При явни или скрити индикации, че уредът е повреден от неправилен транспорт, или изпускане.

3. При претенции за неокомплектованост на уреда. При преоценени уреди.

 

4. При опит за ремонт от неупълномощени за целта лица. Само упълномощените сервизи разполагат с оригинални резервни части.

 

5. При липсващи идентификационни табели на уреда.

 

6. При повреди, следствие на природни бедствия, токови удари, нестандартни захранващи напрежения, повреди причинени от механични увреждания по корпусите на уредите или на отделни техни.

 

7. На гаранция не подлежат консумативите на уредите (всички отделящи се от основния корпус на уреда части, напр.вани, дист. управления, кабели, филтри и др.) всички стъклени, гумени и други бързоизносващи се възли, които подлежат на ускорена амортизация.

 

8. При повреди, дължащи се на замърсяване от прах, мазнини, периодични профилактики, непочистени филтри, насекоми, инсекти и други външни въздействия.

 

9. При използване на уреда не по предназначение. Уредите са за домашна употреба и са непригодни за използване с комерсиална цел.

 

10. При неспазване предписанията в инструкцията на производителя. ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ ВНИМАТЕЛНО С ИНСТРУКЦИЯТА ЗА УПОТРЕБА!

 

11. При неправилно попълнена, поправена гаранционна карта, несъвпадение между идентификационната табела на уреда и данните в гаранционната карта.

 

12. Посещението на сервизен специалист, по заявка на клиента и липса на дефект, или поради установено неспазване на гаранционните условия, се заплаща от клиента по ценоразпис на сервиза.

 

13. За всички дребни домакински уреди, с тегло под 30 кг обслужването се извършва в сервизна база, а не в дома на клиента.

 

 

ВАЖНО: Преди да подадете рекламация набавете всички съпровождащи уреда документи като: гаранционна карта, фактура, касова бележка за покупката. При липса на информация запазваме правото си да Ви откажем регистрация на рекламацията.

Приложими разпоредби на Закона за защита на потребителите

 

Предоставената търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите. Независимо от предоставената търговска гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите.


При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.


Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
            1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
            2. значимостта на несъответствието;
            3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.


Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. След изтичането на едномесечния срок потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока.

 

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта и, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.


При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:
            1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
            2. намаляване на цената.
Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.


Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.


Потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. Двугодишният срок спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. Упражняването на правото на потребителя на рекламация не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от двугодишния срок.


Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за покупко продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП.

© 2014 Сотиров Сервиз

 

София, 1233,  ул. "Козлодуй" 113

телефони: 02/ 833 41 70, 02/ 931 50 62,

02/ 833 41 95, 02/ 931 12 33

тел/факс:   02/ 931 11 77

e-mail:        whirlpool_info@sotirov-service.com,

sotirovservice@gmail.com